Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem služby 1/2/sleep je společnost Morten GmbH, Aidenbachstraße 54, 81379 Mnichov.

I. Platnost a předmět

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené se společností 1/2/sleep. 2. Pokud zákazník objednává smluvní služby nejen pro sebe, ale také pro své zaměstnance, pracovníky nebo jiné třetí osoby, které mu lze přičíst, musí zajistit, aby i tyto osoby dodržovaly tyto podmínky.
 2. 1/2/sleep poskytuje pokoje a prostory výhradně za těchto podmínek. Protichůdné podmínky 1/2/spánek neuznává.
 3. K podnájmu nebo opětovnému pronájmu či jinému (i bezplatnému) přenechání užívání poskytnutých pokojů a prostor, jakož i k jejich užívání k jiným účelům než k bydlení, je třeba předchozího písemného souhlasu 1/2/společnosti, přičemž § 540 odst. 1 věta druhá BGB se ruší, pokud zákazník není spotřebitelem.
 4. Smluvní strany neuzavřely žádné ústní vedlejší ujednání. Následné dodatky nebo změny uzavřených smluv musí být provedeny písemně. Ústní upuštění od požadavku písemné formy je vyloučeno.

Uzavření smlouvy, datum splatnosti, nepřijetí smlouvy

 1. Rezervace musí být provedena písemně na adresu 1/2/sleep s uvedením přesné doby užívání. Smlouva je uzavřena až po písemném přijetí žádosti zákazníka společností 1/2/sleep. Smluvními stranami jsou 1/2/sleep a zákazník. Pokud jménem zákazníka objednala třetí osoba, odpovídá 1/2/sleep společně se zákazníkem jako solidární dlužníci za všechny závazky vyplývající ze smlouvy o hostingu, pokud 1/2/sleep obdržela od třetí osoby odpovídající prohlášení. Není-li výslovně dohodnuto jinak, zákazník uzavřením smlouvy nezískává nárok na poskytnutí konkrétních místností nebo prostor.<
 2. pokud zákazník nepřijme smluvní služby, zůstává povinen zaplatit dohodnutou cenu, ledaže by 1/2/sleep nemohl pronajmout pokoje jiné osobě. 3. Pokud jsou pronajaté pokoje zcela nebo zčásti uvolněny před uplynutím sjednané doby pronájmu, nemá zákazník nárok na vrácení peněz. Zrušení smlouvy uzavřené s 1/2/sleep ze strany zákazníka vyžaduje písemný souhlas 1/2/sleep. Není-li tento dán, musí být sjednaná cena ze smlouvy uhrazena, i když zákazník nevyužije smluvních služeb. To neplatí v případě porušení povinnosti 1/2/sleep zohlednit práva, oprávněné zájmy a zájmy zákazníka, pokud v důsledku toho již nelze rozumně očekávat, že zákazník bude smlouvu dodržovat, nebo pokud mu jinak náleží zákonné nebo smluvní právo na odstoupení od smlouvy.
 3. 1/2/sleep odečte příjmy z pronájmu pokojů jiným osobám a ušetřené náklady za pokoje nebo ubytovací jednotky, které zákazník nevyužil. 1/2/sleep má právo požadovat smluvně sjednanou odměnu a provést paušální srážku za ušetřené náklady. V takovém případě je zákazník povinen zaplatit nejméně 90 % smluvně dohodnuté ceny. Zákazník má možnost prokázat, že výše uvedený nárok nevznikl nebo nevznikl v požadované výši.
  4 Nájemné za rezidenci je splatné v plné výši měsíčně předem. Faktury jsou splatné ihned po obdržení a bez odečtení slev nebo jiných úlev. Společnost 1/2/sleep je oprávněna kdykoli prohlásit vzniklé pohledávky za splatné a požadovat jejich okamžitou úhradu. V případě prodlení s úhradou je 1/2/sleep oprávněna požadovat platný zákonný úrok z prodlení, který v současné době činí 8 % nebo v případě právních úkonů, kterých se účastní spotřebitel, 5 % nad základní úrokovou sazbu. Společnost 1/2/sleep si vyhrazuje právo prokázat vyšší náhradu škody.
 4. 1/2/sleep je oprávněna požadovat při uzavření smlouvy nebo po ní odpovídající zálohu, kauci nebo jistotu. Výše zálohy a termíny plateb mohou být písemně dohodnuty ve smlouvě.
 5. Zákazník může započíst nebo snížit pohledávku vůči 1/2/sleep pouze nespornou nebo právně závaznou pohledávkou.

III. Užívání prostor, ukončení smlouvy, osobní údaje

 1. 1/2/spolek může vypovědět smlouvu bez výpovědní lhůty, pokud zákazník nebo obyvatelé připadající na zákazníka nedodržují domovní řád. Ukončení bez výpovědní doby je možné také v případě, že pobyt ohrožuje provoz nebo bezpečnost rezidence nebo ostatních hostů.
 2. 1/2/sleep je rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud není uhrazena sjednaná záloha nebo záloha požadovaná v souladu s bodem II č. 4 výše, a to ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty stanovené 1/2/sleep.
 3. Dále je 1/2/spánek oprávněn mimořádně odstoupit od smlouvy z objektivně oprávněných důvodů, např. pokud
  • vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které 1/2/spánek nenese odpovědnost, znemožňují plnění smlouvy;
  • Prostory jsou rezervovány se zavádějícími nebo nepravdivými informacemi o podstatných skutečnostech, jako je totožnost zákazníka nebo účel;
  • 1/2/sleep má rozumné důvody se domnívat, že používání smluvní služby může ohrozit hladký obchodní provoz nebo bezpečnost, aniž by to bylo přisuzováno řídící nebo organizační oblasti 1/2/sleep;
  • dochází k porušení oddílu I. č. 3.
 4. v případě oprávněného zrušení 1/2/sleep nemá zákazník nárok na náhradu škody.
 5. 1/2/sleep může také okamžitě vypovědět smlouvu, pokud zákazník neplní své smluvní platební povinnosti. V případě nesplnění platebních povinností musí být pokoje okamžitě vyklizeny. Pokud se tak nestane, je 1/2/sleep oprávněna vyklidit pokoje na náklady zákazníka a vyměnit zámky příslušných pokojů.
 6. vždy je třeba dodržovat platné registrační předpisy. Vzhledem k registračním předpisům je třeba při nastěhování předložit platný doklad totožnosti. V případě delšího pobytu se musí příslušní obyvatelé přihlásit na příslušném úřadě v souladu s ustanoveními zákona o registraci a zajistit řádnou registraci rozhlasových nebo televizních přijímačů. Příslušný smluvní partner 1/2/sleep musí informovat své zaměstnance, zaměstnance nebo jiné obyvatele, kteří mu přísluší, o předpisech o registraci a zajistit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci dodržovali předpisy o registraci.
 7. za vydání klíče od pokoje je třeba zaplatit zálohu ve výši 20,00 eur. Záloha bude vrácena po vystěhování a řádném vrácení pokoje a klíče. Pokoje musí být vráceny zametené a čisté v souladu s předávacím protokolem sepsaným při stěhování. Pokud pokoj vykazuje známky poškození, závad nebo znečištění, budou účtovány náklady na odstranění. Zákazník není oprávněn vyměňovat nebo přidávat vlastní zámky.
 8. Jakékoli instalace a stavební nebo technické změny v prostorách vyžadují předchozí písemné povolení 1/2/sleep. Totéž platí pro připojení elektrických spotřebičů. 1/2/sleep si vyhrazuje právo zvrátit jakékoli změny provedené bez povolení na náklady zákazníka.

IV. Odpovědnost, promlčecí lhůta

 1. Zákazník odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil nebo kterou mu přičítají obyvatelé. Zákazník odpovídá stejným způsobem, pokud hosté a příbuzní příslušného obyvatele zaviněně způsobí škodu. Důkazní břemeno o neexistenci zavinění nese zákazník. Za ztracené nebo poškozené části inventáře je zákazník povinen zaplatit 1/2/splátky náhrady ve výši náhradní hodnoty nebo skutečných nákladů na opravu. Závady a poškození musí být neprodleně nahlášeny správě domu. Pokud škoda není nahlášena nebo není nahlášena včas, zákazník odpovídá za následné škody, i když původní škodu nezavinil.
 2. odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození cenností nebo věcí vnesených do areálu lze převzít pouze tehdy, pokud byly výslovně předány do úschovy 1/2/sleep nebo jeho zástupci a ti úschovu převzali, ledaže 1/2/sleep způsobil ztrátu nebo poškození úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Za škody na motorových vozidlech (včetně jejich obsahu) a jízdních kolech v prostorách 1/2/sleep se neodpovídá, pokud škoda nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany 1/2/sleep.
 3. 1/2/sleep odpovídá za své závazky vyplývající ze smlouvy s péčí řádného hospodáře. Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny. Vyloučeny jsou škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví, pokud 1/2/sleep odpovídá za porušení povinnosti, jiné škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinnosti ze strany 1/2/sleep a škody založené na úmyslném nebo nedbalém porušení povinností typických pro smlouvu ze strany 1/2/sleep. Porušení povinnosti ze strany 1/2/sleep je rovnocenné porušení povinnosti ze strany zákonného zástupce nebo zprostředkovatele. Pokud dojde k poruchám nebo vadám služeb 1/2/sleep, 1/2/sleep se vynasnaží situaci napravit, pokud se o nich dozví nebo pokud si zákazník neprodleně stěžuje. Zákazník je povinen vyvinout přiměřené úsilí k odstranění poruchy a minimalizovat případné škody.
 4. Všechny nároky vůči 1/2/sleep se obecně promlčují za jeden rok od počátku běžné promlčecí lhůty podle § 199 odst. 1 BGB (německého občanského zákoníku). Nároky na náhradu škody se promlčují po 5 letech bez ohledu na vědomost. Zkrácení promlčecí lhůty se nevztahuje na nároky založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Místem pln#ní pro všechny smluvní služby je sídlo 1/2/sleep.
 2. Pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, je výlučným místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy sídlo společnosti 1/2/sleep. Totéž platí, pokud zákazník nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo pokud jeho bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v době podání žaloby známo.
 3. Domovní řád je předán při nastěhování a musí být vždy dodržován.
 4. Platí právo Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.
 5. pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala neplatnými nebo neúčinnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.
  Ve všech ostatních ohledech platí zákonná ustanovení.