Informace o ochraně údajů

1 Přehled ochrany dat

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Poznámka k odpovědnému orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je poskytnete. Může to být například: Týká se to údajů, které zadáváte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu vaše data používáme?

Některá data jsou shromažďována, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se děje především u takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně dat.

2. Hosting

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. To může zahrnovat zejména IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístup na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Host je využíván za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem ( čl. 6 odst. 1 písm. Pokud byl požádán o příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš poskytovatel hostingu bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho servisních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Používáme následující hostitele:

IT-Service Sebastian Reimers
Am blanken Boom 14
32369 Rahden

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Upozornění odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Morten GmbH
Aidenbachstraße 54
81379 München
Deutschland

Telefon: +49 89 2000159-2000
E-Mail: info@12sleep.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud oprávněně požádáte o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); V druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Všeobecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž prováděno na základě čl. 49 odst. 1 písm. Pokud jste souhlasili s ukládáním cookies nebo s přístupem k informacím na vašem zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), bude zpracování údajů probíhat rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje nezbytné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. Vaše údaje dále zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. Zpracování údajů může být také provedeno na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR. Informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Používáme mimo jiné nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné z hlediska ochrany dat. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Jakýkoli souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. E nebo F GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků ( Námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou používány pro účely přímé reklamy (námitka dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u odpovědného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli zdarma získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  1. Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  2. Pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhalo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování.
  3. Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  4. Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba zajistit rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitý veřejný zájem Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

4. Služby analýzy webových stránek

Pro účely webové analýzy a retargetingu využíváme následující služby. Cookies mohou být použity na různých stránkách jako součást webové analýzy. Jedná se o textové soubory, které jsou umístěny ve vašem počítači a mimo jiné umožňují bezproblémový průběh vaší návštěvy našich webových stránek. Cookies se používají jako součást takzvaných uživatelských profilů. Bude vám přidělen pseudonym, pod kterým budou uložena data o používání.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Analytics používá soubory cookie. Při používání cookies se spoléháme na váš souhlas se shromažďováním údajů. Pokud nesouhlasíte s použitím údajů při první návštěvě našich webových stránek, nebudeme shromažďovat vaše chování při používání a další osobní údaje, které mohou vzniknout během vaší návštěvy webových stránek, a proto je nepoužijeme pro analýzu využití a pro následné remarketingové kampaně. To platí také pro soubory cookie třetích stran, jako je tento plugin Google Analytics. Pokud souhlasíte se zpracováním svých údajů v rámci postupu opt-in (potvrzení banneru cookie), je zákonnost zpracování vašich údajů založena na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR , abychom vaše údaje používali pro marketingové účely a vyhodnocování vašeho chování při používání v rozsahu, v jakém jste udělili souhlas. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google LLC v USA a tam se ukládají. V případě potřeby budou informace o používání této webové stránky a vaše IP adresa přeneseny na server Google v USA a také uloženy na tomto serveru. Přenos údajů je povolen na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Pokud je však na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google, pokud jste v nastavení účtu Google nenakonfigurovali nastavení aktivity na webu a v aplikaci tak, aby Google umožnil sloučení.

Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ nebo na https://policies.google.com/?hl=de&gl= de. Na našem webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby bylo možné anonymně zaznamenávat IP adresy (tzv. IP maskování). Shromažďování dat Google Analytics můžete také zabránit instalací odpovídajícího doplňku prohlížeče. Tím se nastaví opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucí návštěvě této webové stránky: deaktivujte Google Analytics. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vymažete své soubory cookie, vymaže se také soubor cookie pro odhlášení a možná jej budete muset znovu aktivovat.

Správce značek Google

Na našem webu používáme Google Tag Manager. Služba nám umožňuje spravovat značky zadané na našem webu (např. z Google Analytics) v jednom rozhraní. Nejsou používány žádné soubory cookie ani nejsou shromažďovány osobní údaje. Správce značek Google spouští další značky, které zase mohou shromažďovat data. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny měřicí značky implementované pomocí Správce značek Google.

5. Přenos dat do třetí země

Přenos dat do třetí země je zamýšlený nebo alespoň možný. Tento převod probíhá na základě vámi uděleného souhlasu. Příjemci údajů, které poskytujete, jsou následující společnosti:
Služby Google (Analytics, Remarketing (Reklamy), Správce značek, YouTube): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, USA

Pokud jsou údaje předávány do třetí země na základě souhlasu, aniž by existovalo rozhodnutí o přiměřenosti nebo jiné vhodné záruky, je třeba vzít v úvahu související zvýšené riziko zpracování údajů na základě čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. V rámci převodu je třeba upozornit na GDPR. Rádi bychom vás však ujistili, že případná rizika se daří minimalizovat díky pečlivému výběru a neustálé kontrole standardů našich smluvních partnerů.

6. Sběr dat na tomto webu

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nesmažete nebo je automaticky nesmaže váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být ve vašem zařízení uloženy soubory cookie od společností třetích stran, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby třetích stran (např. soubory cookie ke zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo zobrazování reklamy.

Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). ) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš požadavek včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). ) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Plugins und Tools

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. webové fonty, které poskytuje Google. Když vstoupíte na stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Pro tento účel se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. To dává společnosti Google vědět, že tato webová stránka byla otevřena prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google WebFonts je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na jednotném zobrazení typu písma na jeho webu. Pokud byl požádán o příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com / fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https:/ /policies.google.com/privacy?hl=de.

Od srpna 2022
Zdroj: https://www.e-recht24.de 

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce údajů je:

David Brandauer, LL.M.
Právník (podnikový právník)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny

Morten Group GmbH
Aidenbachstraße 54
81379 München

T +49 89 2441929-2151
F +49 89 2000159-1103
M +49 151 44017155
E david.brandauer@morten-group.com

www.morten-group.com